Menu
Your Cart

Официални Правила за Игрите на Белани 84 ЕООД

Участвай и спечели с Белани 84 ЕООД


Официални правила


Всеки участник в игрите на Белани 84 ЕООД, ще получи възможността да се включи в томбола със страхотни подаръци!
На случаен принцип или чрез преброяване на лайкове, според правилата на провеждащата се в съответния период игра, ще бъдат спечелени чудесни награди!
Общите правила на кампаниите са публикувани по-долу:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА


Организатор на кампаниите
Кампаниите се организират и провеждат от Белани 84 ЕООД, гр. Пловдив, ул. Царевец № 25. Участниците в игрите се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.belani.bg

II. Продължителност на кампаниите

Кампаниите се провеждат в зададените, в официалните Facebook и/или Instagram страници на компанията, периоди.

III. Право на участие
Участник в игрите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, с местоживеене на територията на Република България, като в периода на участие, изпълни условията, описани по-долу.
В игрите нямат право да участват непълнолетни лица или малолетни лица ( според изискванията на конкретната игра).

IV. Механизъм
За да се включите в игрите с награди, е необходимо да изпълните изискванията, които ще бъдат оповестени в условията на всяка една отделна кампания, важащи за съответния период от време.

V. Видове награди
Наградите могат да бъдат както предметни, така и под формата на ваучери или отстъпки за пазаруване от онлайн магазина www.belani.bg .

VI. Теглене на наградите
Тегленето на наградите ще се извърши на посочените в изискванията на конкретната игра, дата и час, чрез жребии на случаен принцип, който ще се излъчи на живо в съответната социална мрежа, или на базата на най-много събрани лайкове ( според изискванията на конкретната игра).

VII. Валидиране и получаване на наградите
След обявяване на печелившите участници, ние от Белани 84 ЕООД ще се свържем с всеки един по отделно, за да потвърдим участието му, спечелената награда, както и адресът, на който ще бъде намерен за получаването й, ако тя е предметна. Ако не успеем да установим връзка, в рамките на 3 работни дни, с някой от спечелилите участници, след изтичане на посочения срок се изтегля нов печеливш.
В случай, че някои от печелившите участници не могат да бъдат открити на предоставените от тях адреси или не са изпълнили условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху новоизтеглен участник, който ще бъде обявен на фейсбук страницата на компанията.
При получаване на наградата, печелившият участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е съответното лице. При малолетни или непълнолетни участници, изискването ще бъде валидно за законните им представители.
Ако печелившият участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит след повторен опит за свързване по телефона, наградата остава в офиса на Белани 84 ЕООД. Прилагат се правилата за получаването й от новоизтеглен участник.

VIII. Права и отговорности

Белани 84 ЕООД не носи отговорност за неполучени или непотърсени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:
- Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана, поради невъзможност печеливш участник да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове, или поради други технически и/или юридически пречки.
- Поради невъзможност наградата да бъде предоставена, поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други причини.
- Белани 84 ЕООД не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в томболата, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблем в глобалната мрежа на интернет услуги, извън контрола на Белани 84 ЕООД. Белани 84 ЕООД има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на сайта си www.belani.bg в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Белани 84 ЕООД не дължи каквито и да е компенсации на претърпени от участниците преки и /или непреки имуществени и/или неимуществени вреди, пропуснати ползи, в резултат на прекратяване на Играта.
- Белани 84 ЕООД се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в играта участник, в случай, че той е изразил писмено това свое желание.

IX. Заменяне и преотстъпване на награди

Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпване на трети лица, преди получаването им.
Печелившите не могат да получат паричната равностойност на спечелените предметни награди.

X. Защита на лични данни

Игрите се провеждат при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Белани 84 ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на съответния закон, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в игрите единствено за следните цели:
- Провеждане на игрите, включително – определяне на печелившите участници и предоставяне на наградите. Белани 84 ЕООД декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.
- С участието си в игрите, участниците дават изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Белани 84 ЕООД, за целите и във връзка с провеждане на играта.
- Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които, не отговаря на изискванията на закона.
- Участниците предоставят изричното си съгласие на Белани 84 ЕООД, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Белани 84 ЕООД, като не се дължи заплащане от негова страна.

XI. Други

Спорове между Белани 84 ЕООД и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви улесни при търсене. Научете повече за това как Google използва бисквитките тук.